امروز : چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹       ساعت ۰۶:۵۰:۳۱

فضای سبز شاهین شهر

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری شاهین شهر

دسته بندی مطالب

آگهي مناقصه عمومی نوبت اول سازمان سیما ، منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین بر اساس مجوز شماره۳۰۵۹/ش مورخ  ۹۸/۱۲/۲۸شوراي محترم اسلامي شاهين شهر در نظر دارد ، عملیات  حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه جنوب رابه مدت یکسال با اعتبار اولیه ۵۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (پنجاه وپنج میلیارد ریال) از محل ردیف اعتبارات عمرانی بودجه مصوب سال ۹۹ شهرداری شاهین شهر – سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شاهین شهر(طرح نگهداری فضای سبز ) طبق اسناد مندرج در اسناد آگهی  به پیمانکاران واجد شرایط واگذارنماید شرایط مناقصه ۱- شرکت کنندگان در مناقصه بایستی دارای رتبه بندی مناسب ومرتبط با فضای […]

آگهي مناقصه عمومی نوبت اول سازمان سیما ، منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین بر اساس مجوز شماره۳۰۵۹/ش مورخ  ۹۸/۱۲/۲۸شوراي محترم اسلامي شاهين شهر در نظر دارد ، عملیات  نگهداری فضای سبز ناحیه شمال رابه مدت یکسال با اعتبار اولیه ۴۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (چهل و شش میلیارد ریال) از محل ردیف اعتبارات عمرانی بودجه مصوب سال ۹۹ شهرداری شاهین شهر – سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شاهین شهر(طرح نگهداری فضای سبز ) طبق اسناد مندرج در اسناد آگهی  به پیمانکاران واجد شرایط واگذارنماید، شرایط مناقصه ۱- شرکت کنندگان در مناقصه بایستی دارای رتبه بندی مناسب ومرتبط با فضای سبزو […]

آگهي مناقصه عمومی نوبت اول سازمان سیما ، منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین بر اساس مجوز شماره۳۰۵۹/ش مورخ  ۹۸/۱۲/۲۸شوراي محترم اسلامي شاهين شهر در نظر دارد ، عملیات  نگهداری فضای سبز ناحیه جنوب رابه مدت یکسال با اعتبار اولیه ۵۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (پنجاه وپنج میلیارد ریال) از محل ردیف اعتبارات عمرانی بودجه مصوب سال ۹۹ شهرداری شاهین شهر – سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شاهین شهر(طرح نگهداری فضای سبز ) طبق اسناد مندرج در اسناد آگهی  به پیمانکاران واجد شرایط واگذارنماید شرایط مناقصه ۱- شرکت کنندگان در مناقصه بایستی دارای رتبه بندی مناسب ومرتبط با فضای سبزو ارائه […]

آگهی مزایده عمومی نوبت اول سازمان سیما ،منظر وفضای سبزشهری شهرداری شاهین شهر بر اساس مجوز شماره ۲۸۶۷/ش مورخ ۹۸/۱۲/۰۵ شورای محترم اسلامي شاهين شهر در نظر دارد مجموعه تفریحی ،گردشگری شاهین شهر (کمپینگ شرق ) را جهت ارائه خدمات اسب سواری و درشکه سواری ، استقرار وسایل بازی شامل (ماشین وموتور شارژی ،ترامبولینگ ،سرسره بادی ، چرخ وفلک ، استخر توپ و…) ، سیاه چادر ،استقرار دوچرخه جهت استفاده شهروندان  ،  فروش اغذیه وتنقلات ،کنترل ورود و خروج خودروها وهمچنین حفاظت فیزیکی  ونظافت مجموعه تفریحی و گردشگری شاهین شهر را بصورت یکجا با رعایت شرایط مندرج در آگهي و […]

آگهي مناقصه عمومی نوبت اول سازمان سیما ، منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین شهربر اساس ردیف  چهار مصوبات صورتجلسه شماره ۲۶۲۷ مورخ۰۱/بهمن/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر در نظر داردانجام عملیات اجرایی طرح تصفیه تکمیلی پساب مورد استفاده در فضای سبز، شامل سه مدول به ظرفیت هر کدام صد لیتر بر ثانیه که دو مدول آن به ظرفیت دویست لیتر در ثانیه احداث می گردد (شامل انعقاد و لخته سازی ، ته نشینی ،فیلتر شنی تند ، تزریق مواد شیمیایی ، گند زدایی ،کلر زنی مایع و پمپاژ پساب ضد عفونی شده ) با اعتبار اولیه  ۹۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰(نود میلیارد ریال) را از […]

آگهي مناقصه عمومي نوبت اول سازمان سیما ، منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین شهربر اساس ردیف  چهار مصوبات صورتجلسه شماره ۲۶۲۷ مورخ۰۱/بهمن/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر در نظر داردانجام عملیات اجرایی طرح تصفیه تکمیلی پساب مورد استفاده در فضای سبز، شامل سه مدول به ظرفیت هر کدام صد لیتر بر ثانیه که دو مدول آن به ظرفیت دویست لیتر در ثانیه احداث می گردد (شامل انعقاد و لخته سازی ، ته نشینی ،فیلتر شنی تند ، تزریق مواد شیمیایی ، گند زدایی ،کلر زنی مایع و پمپاژ پساب ضد عفونی شده ) و بهره برداری از پروژه به مدت ۱۲ […]

         آگهی مزایده عمومی نوبت اول سازمان سیما ، منظر و فضاي سبزشهری شهرداری شاهین شهر ، بر اساس مصوبه شماره ۲۴۰۸/ش مورخ ۰۴/دی/۱۳۹۸ شورای محترم اسلامی شهرو نظریه شماره ۲۲۴ مورخ ۲۴/دی/۹۸  کارشناس رسمی دادگستری ، در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را با قیمت پایه مندرج از طریق مزایده به فروش برساند: دانلود فایل مزايده

سازمان سیما ، منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر  بر اساس بندیک مصوبات صورتجلسه مورخ ۰۲/دی /۱۳۹۸ شورای سازمان در نظر دارد انجام عملیات حفظ ونگهداری، نگهبانی  وانجام تعمیرات،حوادث وسرویس تاسیسات آبرسانی فضای سبز وپارکها ، تعمیرات ونگهداری  آبنماها وسرویس های بهداشتی پارکها و تعمیرات وسرویس وحفاظت وحراست از چاه ها  ، ایستگاه های پمپاژ ، شبکه آبرسانی  ، فضای سبزسطح شهر شاهین شهر را  به مدت یکسال با اعتبار اولیه ۱۲/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (دوازده میلیاردو ششصد میلیون ریال) از محل ردیف اعتباری  ۵۵۰۱۰ حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز ، بودجه عمرانی مصوب سال ۹۸ و ۹۹با قیمت مقطوع […]

سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر  بر اساس بند ۲ مصوبات صورتجلسه مورخ ۱۸/آبان /۹۸ شورای سازمان در نظر دارد انجام عمليات نگهبانی ،نگهداری و خدمات سرويس وتعميرات ازتاسيسات وتجهيزات الکتريکال ومکانيکال کلرزني ايستگاه پمپاژ سه راه طالقاني  ودوزینگ پمپ ایستگاه پمپاژ ولیعصر و پارک گل سرخ و تأمین گازکلر وپر کلرین را با اعتبار اولیه ۴/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال(چهار میلیاردو پنجاه میلیون ریال) به مدت یکسال از محل ردیف های  اعتباری ۵۵۰۰۴و۵۵۰۰۹ فصل عمراني بودجه مصوب سال ۹۸و۱۳۹۹طبق اسناد مندرج در اسناد آگهی  و به شرح ذيل به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد : دانلود از طریق فایل زیر […]

سازمان سیما ، منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر  بر اساس بندیک مصوبات صورتجلسه مورخ ۰۲/دی /۱۳۹۸ شورای سازمان در نظر دارد انجام عملیات حفظ ونگهداری، نگهبانی  وانجام تعمیرات،حوادث وسرویس تاسیسات آبرسانی فضای سبز وپارکها ، تعمیرات ونگهداری  آبنماها وسرویس های بهداشتی پارکها و تعمیرات وسرویس وحفاظت وحراست از چاه ها  ، ایستگاه های پمپاژ ، شبکه آبرسانی  ، فضای سبزسطح شهر شاهین شهر را  به مدت یکسال با اعتبار اولیه ۱۲/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (دوازده میلیاردو ششصد میلیون ریال) از محل ردیف اعتباری  ۵۵۰۱۰ حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز ، بودجه عمرانی مصوب سال ۹۸ و ۹۹با قیمت مقطوع […]

سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر  بر اساس بند ۲ مصوبات صورتجلسه مورخ ۱۸/آبان /۹۸ شورای سازمان در نظر دارد انجام عمليات نگهبانی ،نگهداری و خدمات سرويس وتعميرات ازتاسيسات وتجهيزات الکتريکال ومکانيکال کلرزني ايستگاه پمپاژ سه راه طالقاني  ودوزینگ پمپ ایستگاه پمپاژ ولیعصر و پارک گل سرخ و تأمین گازکلر وپر کلرین را با اعتبار اولیه ۴/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال(چهار میلیاردو پنجاه میلیون ریال) به مدت یکسال از محل ردیف های  اعتباری ۵۵۰۰۴و۵۵۰۰۹ فصل عمراني بودجه مصوب سال ۹۸و۱۳۹۹طبق اسناد مندرج در اسناد آگهی  و به شرح ذيل به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد :

آگهی مزایده عمومی نوبت اول سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر  به استناد  مجوز شماره۱۰۳۹ /ش مورخ    ۱۳۹۸/۰۵/۰۵شوراي محترم اسلامي شاهين شهر قصد واگذاری بصورت اجاره قسمتی از عرصه پارک مسکن مهر  بصورت اجاره ویکجا به مدت دو سال بارعایت شرایط مندرج در آگهي به شرح ذیل  به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط جهت استقرار مجموعه بازی کودکان  به متراژ ۴۰۰متر مربع (شامل ماشین و موتور شارژی ، ترامبولین ، چرخ و فلک دستی ، استخر توپ بادی ) را دارد. شرایط مزایده : ۱- مبلغ پایه اجاره اززمین مذکور جهت انجام موضوع مزایده بصورت ماهیانه […]

عضویت در خبرنامه ما

اولین نفری باشید که از تخفیفات مطلع می شوید


سال «رونق تولید»گرامی باد