دریافت فایل فرم گزارش شبه حوادث

با توجه به اهمیت ایمنی و بهداشت و محیط زیست (HSE) در زندگی شهروندان و ایجاد فرهنگ پیشگیری از بروز حوادث ، واحد  HSE سازمان فرم گزارش شبه حوادث را طراحی نموده که شهروندان جهت ارائه گزارشات خود ، می توانند از طریق شماره فکس ۴۵۲۳۱۲۱۸ ، آدرس پست الکرونیک HSE_parks@yahoo.com و یا صندوق HSE ( جمع آوری گزارشات شبه حوادث ) که محل نصب آن ورودی ساختمان سازمان پارکها  است ، واحد ایمنی و بهداشت و محیط زیست (HSE)  را از آخرین شبه حوادث که مستعد بروز حوادث هستند مطلع فرمایند . در پایان هر ماه به سه مورد … ادامه خواندن دریافت فایل فرم گزارش شبه حوادث