امروز : یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹       ساعت ۰۰:۲۷:۴۲
فضای سبز شاهین شهر
سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری شاهین شهر
modiriat
10th فوریه 2020
0
98

آگهي مناقصه عمومی

نوبت اول

سازمان سیما ، منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین شهربر اساس ردیف  چهار مصوبات صورتجلسه شماره ۲۶۲۷ مورخ۰۱/بهمن/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر در نظر داردانجام عملیات اجرایی طرح تصفیه تکمیلی پساب مورد استفاده در فضای سبز، شامل سه مدول به ظرفیت هر کدام صد لیتر بر ثانیه که دو مدول آن به ظرفیت دویست لیتر در ثانیه احداث می گردد (شامل انعقاد و لخته سازی ، ته نشینی ،فیلتر شنی تند ، تزریق مواد شیمیایی ، گند زدایی ،کلر زنی مایع و پمپاژ پساب ضد عفونی شده ) با اعتبار اولیه  ۹۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰(نود میلیارد ریال) را از محل اعتبارات فصل عمراني بودجه مصوب سال۹۸و۹۹ به پیمانکاران واجد شرایط واگذارنماید .

جزئیات  مورد مناقصه بشرح ذيل مي باشد:

۱- مفاد تعهدات و وظایف پیمانکار طبق  اسناد مناقصه منضم به این آگهی مناقصه می باشد. 

۲- مدت قرارداد بعدد ۸ ماه به حروف هشت  ماه شمسي است که شامل ۵ماه دوره اجرا و۳ ماه دوره پیش راه اندازی و بهره برداری قبل از تحویل موقت خواهدبود.

۳- شركت كنندگان در مناقصه بايستي داراي توان اجرايي و رتبه بندي از سازمان مديريت و برنامه ريزي ( رتبه ۴ در رشته آب و رتبه ۵تأسیسات وتجهیزات ) و گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره تعاون ،کار و امور اجتماعی باشند . ضمناً سوابق اجرايي و تصوير نمونه قراردادهاي مرتبط با موضوع مناقصه را نيز ضميمه نمايندبديهي است در غیر اینصورت کمیسیون نسبت به رد پيشنهادات اقدام خواهد نمود.

۴- برنده مناقصه جهت شروع عملیات اجرائی موظف به معرفی سرپرست کارگاه با حداقل مدرک تحصیلی کارشناس رشته عمران با تأیید کارفرما است .

۵- شرکت کنندگان باید اسناد مناقصه را فقط از واحد مالی سازمان سیما ، منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر  واقع در شاهین شهر خیابان دهخدا  فرعی۱شرقی  پلاک ۱۰۵ دریافت نمایند .

۶-متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش واریزی بانکی به مبلغ  ۵۴۵۰۰۰۰ ریال  شامل ۵۰۰۰۰۰۰ریال بهای اسناد مناقصه به اضافه مبلغ ۴۵۰۰۰۰ ریال مالیات برارزش افزوده به حساب درآمدی سازمان به شماره  ۰۱۰۸۷۹۸۱۶۴۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه مرکزی بنام سازمان  سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر به امور مالی مراجعه نمایند . لازم به ذکر است مبلغی که بابت دریافت اسناد مناقصه پرداخت میگردد ، به هیچ وجه مسترد نخواهد گردید بدیهی است پیشنهاداتی که دارای فیش بانکی واریزی دریافت اسناد نباشند باز و قرائت نخواهد شد .

۷- اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده پیمانکار با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضای مجاز تحویل خواهد شد .

۸- شرکت کننده اعلام مي‌دارد كه در موقع شرکت در این مناقصه مشمول ممنوعيتهاي مقرر در اصل ۴۹ و ۱۴۱ قانون اساسي و قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب ۲۲ / بهمن  / ۱۳۳۷ و ساير مقرراتي كه چنين محدوديتهائي را معين مي‌نمايد نيست.

۹- پيشنهاد دهندگان بايدمعادل ۵ درصد مبلغ اعتباراولیه را بصورت وجه نقد بحساب سپرده ۰۱۰۸۷۹۸۱۵۷۰۰۳ بنام سازمان سیما ، منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین شهرنزد بانك ملي شعبه مركزي شاهين شهر واريز يا معادل آن ضمانت نامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه بنام شهرداری شاهین شهر سازمان سیما منظر وفضای سبز شهری با کد اقتصادی ۴۱۱۳۶۴۸۶۹۴۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۷۷۳۶۳ ضميمه پيشنهاد خود نمايند. بديهي است چنانچه ضمانت نامه به غير از دو مورد ذكر شده باشد پاكت پيشنهاد به هيچ وجه قرائت نخواهد شد.

۱۰-سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است وبه پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی رسیده باشد یا مبهم ،مخدوش یا فاقد سپرده معتبر باشد ترتیب اثر نخواهد داد .

۱۱-برنده مناقصه هنگام عقد قرارداد بایستی سپرده ای معادل ۱۰ درصد کل پیمان را به عنوان ضمانت نامه حسن انجام تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی  با اعتبار حداقل ۱۲ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه  بنام شهرداری شاهین شهر سازمان سیما منظر وفضای سبز شهری با کد اقتصادی ۴۱۱۳۶۴۸۶۹۴۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۷۷۳۶۳ یا واریز نقدی به حساب سپرده ۰۱۰۸۷۹۸۱۵۷۰۰۳ سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر نزد بانک ملی شعبه مرکزی شاهین شهر تسلیم کارفرما نموده ورسید دریافت نماید .

۱۲- چنانچه برندگان اول تا سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد .

۱۳-كارفرما ميتواند ۲۵% مبلغ كل پيمان را با تائيد دستگاه نظارت به سقف پيمان اضافه يا از آن كسر نمايد.

۱۴-كليه كسورات قانوني بعهده پيمانكار مي باشد .

۱۵- ارزش افزوده در صورت ارائه گواهینامه معتبر ثبت نام از اداره دارائی برابر مقررات قبل از هر پرداخت قابل پرداخت خواهد بود

۱۶- سازمان در این پیمان هیچگونه تعهدی در قبال پیش پرداخت نخواهد داشت .

۱۷- رعايت نكات ايمني و همچنین آئین نامه های امور پیمانکاری اداره کار،راهنمايي و رانندگي و موارد مشروحه در پیوست HSE به عهده پيمانكار مي باشد و سازمان هيچ گونه مسؤوليتي در اين قبال ندارد .

۱۸- کلیه هزینه های درج آگهی از برنده مناقصه کسر خواهد گردید .

۱۹- مدارک تحویل شده بجز ضمانت شرکت در مناقصه به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود .

۲۰- پیمانکار موظف است ضمن مطالعه و ممهور نمودن کلیه صفحات پیوست شماره یک (اسناد مناقصه)وپیوست شماره ۲  (  دستورالعمل HSE وآئین نامه امور پیمانکاری  )  (  که جزء اسناد لاینفک مناقصه وقرارداد است )  و قرار دادن در پاكت   (  الف  )  شرکت در مناقصه  ، نسبت به انجام کلیه مفاد آن اقدام نماید.

۲۱-  پیمانکار متعهد گردید قبل از شروع کار جهت اخذ و رعایت دستور العمل های ایمنی و حفاظتی و رعایت حقوق قانونی کارگران خود به اداره کل کار و امور اجتماعی مراجعه نمایند ، همچنین موظف است از بکارگیری اتباع خارجی و افراد فاقد مهارت و افرادی که صلاحیت فنی ندارند خودداری نموده و جهت ثبت نام و کسب اطلاعات لازم به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مراجعه نمایند بدیهی است جبران هرگونه خسارت در هر زمینه ناشی از عدم رعایت اینگونه دستور العمل ها به عهده و هزینه پیمانکار میباشد

۲۲-در این مناقصه پیمانکار متعهد گردید کلیه موارد موضوع بخشنامه شماره ۳۰۴۱۶- ۴۷۰- ۷۶۶ مورخ ۲۶  / تیر  / ۱۳۷۴  استانداری اصفهان در ارتباط با طرح ایمن سازی پروژه های در حال اجرا را رعایت  نماید . بدیهی است جبران هرگونه خسارت ناشی از عدم اینگونه موارد بر عهده پیمانکار خواهد بود .

۲۳- پیمانکار موظف است پرسنل تحت پوشش خود را اعم از کارگران رسمی ، کارگران روز مزد و اشخاص ثالث را در خصوص حوادث ناشی از کار به هزینه خود بیمه حوادث جانی ومالی ومسئولیت نماید بدیهی است در صورت بروز هرگونه حادثه برای هر یک از کارکنان پیمانکار و اشخاص ثالث  در رابطه با دیه ، نقص عضو ، غرامت و غیره مسئولیت پرداخت موارد فوق بر عهده پیمانکار میباشد و هیچگونه مسئولیتی اعم از حقوقی و کیفری متوجه کارفرما نمی باشد . بدیهی است از این بابت هیچ مبلغ اضافه ای به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

۲۴- سپرده برندگان نفرات اول تا سوم در مناقصه تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورت خودداری نفر اول از انعقاد قرارداد          سپرده او به نفع سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر  ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد می­گردد ، همچنین در صورتی که  نفرات دوم و سوم نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد و سازمان به تشخیص خود مجاز به هرگونه بهره برداری از سپرده ها می­باشد.

۲۵-نفر دوم برنده مناقصه که در صورت عدم مراجعه نفر اول می توان قرارداد را به او ابلاغ نمود شخصی است که تفاوت بهای پیشنهادی او با نفر اول مناقصه بیش از ۵% مبلغ تضمین شرکت در مناقصه اختلاف نداشته باشد . در غیر اینصورت مناقصه فاقد نفر دوم می باشد.

۲۶- پيشنهاد دهندگان بايستي پيشنهادات خود را تا آخر وقت اداري روز دوشنبه مورخ ۲۸ /  بهمن  /۹۸در دو پاكت الف و ب تحويل دبيرخانه  حراست شهرداری نموده و رسيد دريافت دارند.

۲۷-پيشنهادات رسيده راس ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ  ۲۹  /  بهمن /  ۹۸با حضور اعضاء كميسيون عالي معاملات سازمان باز و قرائت خواهد شد.

                                                                                                                                                                   علی عرب چم چنگی

                                                                                                                                                               مدیرعامل سازمان سیما ، منظر وفضای سبز شهری

                                                                                                                                                                   شهرداری شاهین شهر

 

برچسب ها :   

عضویت در خبرنامه ما

اولین نفری باشید که از تخفیفات مطلع می شوید


سال «رونق تولید»گرامی باد