امروز : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹       ساعت ۲۳:۳۴:۱۴
فضای سبز شاهین شهر
سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری شاهین شهر
modiriat
1st فوریه 2020
0
103

آگهي مناقصه عمومي

نوبت اول

سازمان سیما ، منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین شهربر اساس ردیف  چهار مصوبات صورتجلسه شماره ۲۶۲۷ مورخ۰۱/بهمن/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر در نظر داردانجام عملیات اجرایی طرح تصفیه تکمیلی پساب مورد استفاده در فضای سبز، شامل سه مدول به ظرفیت هر کدام صد لیتر بر ثانیه که دو مدول آن به ظرفیت دویست لیتر در ثانیه احداث می گردد (شامل انعقاد و لخته سازی ، ته نشینی ،فیلتر شنی تند ، تزریق مواد شیمیایی ، گند زدایی ،کلر زنی مایع و پمپاژ پساب ضد عفونی شده ) و بهره برداری از پروژه به مدت ۱۲ ماه را با اعتبار اولیه  ۹۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (نود میلیارد ریال)  از محل اعتبارات فصل عمراني بودجه مصوب سال۹۸و۹۹طبق اسناد مندرج در اسناد آگهی  به پیمانکاران واجد شرایط واگذارنماید . متقاضیان می بایست  جهت اطلاع از شرایط وشرکت در مناقصه به امور مالی سازمان سازمان سیما ، منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین شهرواقع در شاهین شهر خیابان دهخدا فرعی یک شرقی پلاک ۱۰۵ مراجعه ونسبت به تحویل مدارک تا آخر وقت اداری روز  دو شنبه  مورخ ۹۸/۱۱/۲۸ به دبیر خانه حراست شهرداری اقدام نمایند .پیشنهادات رسیده راًس ساعت   ۱۵روزسه شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۹باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات سازمان باز وقرائت خواهد شد .

سایر شرایط :

۱- چناچه برندگان اول تا سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد .

۲-پایه ورشته پیمانکار : دارای حداقل پایه ۴ در رشته آب و تأسیسات و تجهیزات 

۳- سپرده شرکت در مناقصه مبلغ  ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که به صورت وجه نقد به حساب سپرده به شماره ۰۱۰۸۷۹۸۱۵۷۰۰۳نزد بانک ملی  بنام سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین شهرواریز  یا به صورت  ضمانتنامه بانکی معتبر  با شرایط مندرج در اسناد مناقصه قابل ارائه می باشد.

۴- سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است وبه پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی رسیده باشد یا مبهم ،مخدوش یا فاقد سپرده معتبر باشد ترتیب اثر نخواهد داد .

۵- مدت انجام عملیات اجرای طرح تصفیه تکمیلی ۶ ماه بوده وسایر اطلاعات وجزئیات مربوطه به پیمان در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

                                                                   علی عرب چم چنگی

                                                                   مدیرعامل سازمان سیما ، منظر وفضای سبز شهری

                                                                 شهرداری شاهین شهر

برچسب ها :   

عضویت در خبرنامه ما

اولین نفری باشید که از تخفیفات مطلع می شوید


سال «رونق تولید»گرامی باد