امروز : یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹       ساعت ۱۳:۲۳:۲۱
فضای سبز شاهین شهر
سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری شاهین شهر
modiriat
20th جولای 2018
0
546

آگهی مزایده عمومی

نوبت اول

سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر  بر اساس مجوز شماره۵۱۰/ش مورخ ۹۷/۰۴/۱۱شوراي محترم اسلامي شاهين شهر در نظر بهره برداری از یک کانکس فروش اغذیه وفلافلی در فاز یک پارک انقلاب رابا رعایت شرایط مندرج در آگهي و به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به واجدین شرايط به مدت دو سال واگذار نماید.

 • تهیه کانکس (به متراژ حداکثر ۱۸متر مربع )بر اساس طرح ارائه شده از سوی سازمان بر عهده بهره بردار بوده و محدوده فعالیت بهره بردار داخل کانکس است ضمناً بهره بردار موظف به ارائه خدمات مربوط به فروش اغذیه و فلافل  با رعایت اصول بهداشتی و قیمت های صنف مربوطه است در پایان قرارداد کانکس در اختیار بهره بردار قرار خواهد گرفت .
 • بهره بردار موظف به رعایت اصول وضوابط شهرسازی ومفاد قانون مواد خوراکی وآشامیدنی ودستورالعملهای مربوطه می باشد.
 • تمامی وسایل ، تجهیزات و نصب آن باید تأیید سازمان آتش نشانی و سایر سازمان هاي مرتبط(اداره استاندارد)و… را داشته باشد .
 • محوطه تحویلی مختص به ارائه خدمات موضوع مزایده بوده و هرگونه فعالیت متفرقه دیگر در آن ممنوع می باشد.
 • ارائه هر گونه خدمات توسط بهره بردار منوط به اخذ تأییدیه از سازمان است ودر صورتیکه هر یک از خدمات ارائه شده توسط بهره بردار مورد تأیید سازمان نباشد بهره بردار ملزم به همکاری با سازمان وعدم انجام خدمات مربوطه است بدیهی است تخطی ازهریک از مفاد اسناد مزایده و قرارداد مربوطه به منزله فسخ قرارداد می باشد و بهره بردار حق هرگونه اعتراض در این زمینه را از خودسلب مینماید
 • فروش محصولات باید دارای مجوز بهداشت و محصولات استاندارد باشد .
 • بهره بردار برای انجام هرگونه تغییر و تعمیر ابنیه ، تأسیسات و لوازم مستقر موظف به اخذ تأییدیه از سازمان سیما ،منظر وفضای سبزشهری شهرداری شاهین شهر است
 • مبلغ پایه بهره برداری از زمین مذکور جهت انجام موضوع مزایده بصورت ماهیانه  ۶ ماه اول سال ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ریال و شش ماه دوم سال ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال است ودر سال دوم  مبلغ قرارداد تا ۲۰ % قابل افزایش است ضمناً میزان بهره برداری و قیمت مکان مزایده با لحاظ نمودن شرایط موجود(مکان، تجهیزات، امکانات و …) بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین گردیده و به عنوان قیمت پایه محاسبه و منظور می­گردد.
 • در صورت تعطیلی مجموعه بازی بیش از ۱۰ روز توسط بهره بردار بدون هماهنگی با سازمان یا در صورتی که در طول مزایده و یا در زمان انعقاد قرارداد و یا در طول قرارداد مشخص گردد متقاضی فاقد شرایط لازم باشد سازمان نسبت به حذف متقاضی از فهرست مزایده ، ضبط سپرده شرکت در مزایده ، فسخ قرارداد و دریافت خسارات اقدام خواهد نمود.
 • شرکت کننده اقرار می نماید که در موقع شرکت در این مزایده مشمول ممنوعیت های مقرر در اصل ۴۹ و ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ و سایر مقرراتی که تعیین چنین محدودیت هامی نمایدنباشدوکارکنانی که در این گونه اماکن به خدمت گرفته می­شوند نباید هیچ گونه رابطه استخدامی و قراردادی  باشهرداری  و  سازمان  های وابسته داشته باشند.
 • کلیه هزینه ها برای احداث وسایل ، نصب انشعابات مورد نیاز،استقرارکانکس مورد نیاز و بهای مصرفی اعم از برق و آب و کلیه عوارض قانونی و مالیات و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود و سازمان هیچ گونه تعهدی در این خصوص ندارد.
 • شرکت در مزایده توسط اشخاصی که در حال حاضر طرف قرارداد با سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین شهرمی باشند و یا به هر نحوی به با سازمانهای وابسته به شهرداری شاهین شهربدهکار میباشند مشروط به پرداخت کلیه بدهی ها و تسویه حساب کامل با شهرداری و سازمان های وابسته می باشد درغیر این صورت پیشنهاد ایشان به تشخیصاین سازمان پذیرفته نخواهد شد.
 • شرکت کنندگان در مزایده می باید مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ريال (چهل میلیون ريال) به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره ۰۱۰۸۷۹۸۱۵۷۰۰۳ به نام سازمان نزد بانک ملی شعبه مرکزی شاهین شهرواریز و فیش مربوطه و یا ضمانتنامه معتبر بانکی را ضمیمه پیشنهاد خود نماید.
 • پیشنهادهاي رسیده در کمیسیون معاملات عمده ( عالی ) سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر مفتوح و برابر مقررات و مقتضیات سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر تصمیم گیری و نتیجه آن اعلام خواهد شد.ضمناً چگونگی ، شرایط و زمان تحویل محل به منتخب مزایده حسب شرایط اعلامی از سوی سازمان می باشد.
 • سپرده برندگان نفرات اول تا سوم در مزایده تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورت خودداری نفر اول از انعقاد قرارداد سپرده او به نفع سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد می­گردد، همچنین در صورتی که  نفرات دوم و سوم نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد و سازمان به تشخیص خود مجاز به هرگونه بهره برداری از سپرده ها می­باشد.
 • پیشنهادهاي رسیده که مبهم ، مخدوش ، مشروط و یا فاقد سپرده باشند و یا همچنین پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر برسد اعم از کتبی یا حضوری ترتیب اثر نخواهد شد
 • سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر در رد یا قبول يك يا کلیه پیشنهادها مختار است.
 • هزینه کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
 • سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر پس از انقضاء قرارداد و عدم تخلیه محل ظرف یک هفته پس از ارسال اظهارنامه مبنی بر تخلیه و عدم تحویل محل ،رأساً و بدون نیاز به اخذ حکم از مراجع قانونی حق ورود به محل و تخلیه و عندالزوم پلمب محل را دارد و بهره بردارحق هیچ گونه اعتراضی ندارد.
 • بهره بردار موظف است پیش از زمان شروع قرارداد نسبت به دریافت گواهی تأیید صلاحیت از حراست شهرداری شاهین شهر و گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد از مراجع ذی صلاح برای کلیه پرسنل مدنظر جهت انجام موضوع قرارداداقدام لازم را انجام داده و نتیجه کتبی را تحویل سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر نماید که در غیر این صورت تخلف محسوب گردیده و موجب اخیار فسخ از طرف سازمان می باشد.
 • با توجه به اینکه ازبهره بردار سر قفلی دریافت نشده است این قرارداد مشمول حق کسب و پیشه و سرقفلی نبوده و هیچ گونه ادعایی در هیچ زمانی پذیرفته نخواهد بود و قرارداد مشمول قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها، میدان ها و اموال عمومی اعم از عرصه و عیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاٌجر مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۴می باشد.
 • بهره بردار اقرار و اعتراف می­نماید از کلیه قوانین و مقررات مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، بیمه حوادث، بیمه ساختمان و قوانین مربوط به مالیات­ها کاملاً مطلع بوده و متعهد است کلیه مفاصا حساب موارد پیش گفته را در پایان قرارداد ارائه نماید و کلیه حقوق و دستمزد و هزینه های پرسنلی- حق و حقوق آنان و هرگونه بیمه و مالیات را به طور کامل و برابر قوانین و مقررات مربوطه پرداخت نماید. همچنین کلیه کسور قانونی به عهده بهره بردار خواهد بود.و سازمان هیچگونه مسئولیت در این در این خصوص را ندارد.
 • برنده مزایده حق واگذاری به غیر به صورت نمایندگی، صلح حقوق، وکالت و … به صورت جزئی و کلی نخواهد داشت.
 • كليه كسورات مرتبط با اين قرارداد بعهده بهره بردار مي باشد و پرداخت هرگونه ماليات، عوارض، حق‌ بيمه تأمين اجتماعي و ساير حقوق دولتي مربوط به بهره بردار كه در تاريخ امضاي اين قرارداد برقرار است يا در آينده برقرار خواهد شد يا ميزان آن در آينده تغيير مي‌نمايد بعهده بهره بردارمي‌باشد. بطور کلی بهره بردار از هيچ بابت بعداً حق درخواست تغییر در مبلغ پرداختی نسبت به مبلغ قرارداد را ندارد
 • اختيارفسخ اين قرارداد درهرزمان و به هر دلیل برای سازمان سیما ،منظر وفضای سبزشهری شهرداری شاهین شهر محفوظ است.
 • بهره بردار موظف به تبعیت و رعایت کلیه قوانین و مقرراتی که از طرف سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین شهرو تمامی ارگان ها و سازمان هایذی صلاح به بهره بردار ابلاغ می گردد،
 • متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مزایده با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ ۱/۰۹۰/۰۰۰ریال (شامل ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال بهای اسنادمزایده به اضافه ۹۰۰۰۰ریال مالیات بر ارزش افزوده )به حساب ۰۱۰۸۷۹۸۱۶۴۰۰۳نزد بانک ملی شاهین شهر به سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر  مراجعه نمایند .(لازم به ذکر است مبلغی که بابت دریافت اسناد مزایده پرداخت می گردد،به هیچ وجه مسترد نخواهد گردید )،بدیهی است پیشنهاداتی که دارای فیش واریزی دریافت اسناد مزایده نباشد باز وقرائت نخواهند شد
 • بهره بردار مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد، موضوع قرارداد را در طی مدت بهره برداری در برابرحوادث غیرمترقبه، مسؤولیت مدنی و … نزد مؤسسه های بیمه گر، بیمه نماید بدیهی است مسئولیت هرگونه قصور در این زمینه بر عهده بهره بردار است و درخصوص کلیه حوادث و اتفاقات که در زمان بهره برداری رخ می دهد، بهره بردار ضامن و مسؤول می باشد و هیچگونه مسؤولیتی متوجه سازمان نیست.
 • حفظ بهداشت ونظافت وزیبایی محل وپیرامون تا شعاع ۵۰متر ورعایت مقررات شهرداری و سازمان با بهره بردار بوده و باید کلیه اقدامات لازم در این خصوص بکار گیردبدیهی است در صورت تخطی سازمان طبق مقررات اقدام می نماید.
 • بهره بردار حداکثر تا ۲۴ شب امکان سرویس دهی به شهروندان را داشته وادامه فعالیت بعد از ساعت مذکور تحت هیچ شرایطی ممکن نخواهد بود
 • افراد به کارگرفته شده جهت موضوع مزایده باید دارای صلاحیت فنی – اجتماعی و توانمندی لازم باشند وبهره بردار اذعان مینمایدخود و این افراد هیچگونه رابطه استخدامی و قرارداد کاری با شهرداری شاهین شهر و سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شاهین شهرنداشته و نخواهند داشت.
 • بهره بردار مکلف است در پایان مدت بهره برداری محل را تخلیه و در اختیار سازمان قرار دهد. بدیهی است در صورت تأخیر باید به ازای هر روز، یک میلیون ریال را بابت اجرت المثل ایام تصرف و خسارت تأخیر تخلیه به سازمان پرداخت نماید.
 • بهره بردار و کارکنان مربوطه موظف به رعایت شئونات اسلامی و اتخاذ تدابیر لازم جهت کنترل استفاده کنندگان و تماشاچیان از مورد بهره برداری ، حفظ نظم و امنیت ، امکانات رفاهی ، رعایت شؤون اسلامی ورعایت موازین قانونی و اسلامی توسط افراد استفاده کننده است
 • خانواده معظم شهداء ، آزادگان ،جانبازان در شرایط مساوی در اولویت می باشند.
 • دستگاه نظارت بر این مزایده وقرارداد مدیر برنامه ریزی ،توسعه ونگهداری است و بهره بردار مکلف است همکاری لازم را با ناظر و نماینده سازمان نماید
 • بهره بردار کافه خیارات قانونی نسبت به این مزایده و قرارداد مربوطه اعم از خیار غبن فاحش را از خود ساقط نموده است.
 • سایر موارد ذکر نشده برابر با شرایط عمومی پیمان، آئین نامه ها وقوانین شهرداری و سایر قوانین مرتبط خواهد بود.
 • شرکت کننده موظف به مهر و امضا تمام صفحات آگهی به نشانه اطلاع و قبول کلیه شرایط می باشد
 • شرکت کنندگان در مزایده باید قبل از ارائه پیشنهاد قیمت، شرایط مزایده و دیگر ضمائم پیوست را دقیقاً مطالعه نموده ؛ از مکان واگذاری مورد مزایده بازدید و از کیفیت آن ها و چگونگی شرایط و سایر مقتضیات، اطلاعات کامل کسب نمایند. بدیهی است پیشنهاد دهندگان پس از تسلیم پیشنهاد قیمت نمی توانند به عذر عدم اطلاع از شرایط قرارداد و مزایده اعتراض نمایند
 • پيشنهاد دهندگان بايستي پيشنهادات خود را تا آخر وقت اداري روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۰۴در دو پاكت الف و ب تحويل دبيرخانه حراست شهرداری نموده و رسيد دريافت دارند. پاكت (الف)محتوي برگ شرايط مزایده امضاء و مهر شده توسط شرکت کننده، ،فیش واریزی دریافت اسناد ، پیوست HSE،فیش واریزی سپرده  شرکت درمزایده و رزومه کاری که تماماًبه تاًیید ومهروامضاءبهره برداررسیده است و پاكت (ب) فقط محتوي برگ پيشنهاد قيمت است.
 • پيشنهادات رسيده راس ساعت۱۵روز شنبه مورخ۹۷/۰۵/۰۶ با حضور اعضاء كميسيون عالي(عمده) معاملات سازمان باز وقرائت خواهد شد.

علی عرب چم چنگی

سرپرست  سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهریشهرداری شاهین شهر 

 

برچسب ها :   

عضویت در خبرنامه ما

اولین نفری باشید که از تخفیفات مطلع می شوید


سال «رونق تولید»گرامی باد