امروز : یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹       ساعت ۰۰:۳۹:۵۵
فضای سبز شاهین شهر
سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری شاهین شهر

آگهي مناقصه عمومی

نوبت اول

سازمان سیما ، منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین بر اساس مجوز شماره۳۰۵۹/ش مورخ  ۹۸/۱۲/۲۸شوراي محترم اسلامي شاهين شهر در نظر دارد ، عملیات  نگهداری فضای سبز ناحیه جنوب رابه مدت یکسال با اعتبار اولیه ۵۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (پنجاه وپنج میلیارد ریال) از محل ردیف اعتبارات عمرانی بودجه مصوب سال ۹۹ شهرداری شاهین شهر – سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شاهین شهر(طرح نگهداری فضای سبز ) طبق اسناد مندرج در اسناد آگهی  به پیمانکاران واجد شرایط واگذارنماید

شرایط مناقصه

۱- شرکت کنندگان در مناقصه بایستی دارای رتبه بندی مناسب ومرتبط با فضای سبزو ارائه مدارک ومستندات لازم در این زمینه یا سابقه و توان اجرائی متناسب با عملیات موضوع مناقصه را داشته باشند. بدیهی است در این راستا پیمانکاران می بایست جهت دریافت اسناد ، اساسنامه شرکت با آخرین تغییرات و رزومه کارهای مشابه انجام شده را ارائه نمایند و در صورت تاًئید کارفرما اسناد مناقصه در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت.

۲-  دستگاه نظارت بر این پیمان مدیریت برنامه ریزی ،توسعه ونگهداری فضای سبز، ناظرین مقیم و عالی سازمان  سیما ،منظر و فضای سبز شهری هستند  که بوسیله کارفرما و پس از عقد قرارداد به پیمانکار ابلاغ می شود.

۳- شرکت کنندگان باید لیست ادوات وتجهیزات وماشین آلات مورد نیاز فعالیت خودرا در پاکت الف ارائه نمایند بدیهی است در صورت عدم ارائه لیست ماشین آلات به منزله عدم توان لازم در این زمینه تلقی شده وبدین سبب پاکت ب )پیشنهاد قیمت )بازگشایی نخواهد شد.

۴- چنانچه پیشنهاد دهندگان در دو مناقصه ناحیه شمال و جنوب شرکت نمایند تنها در یک ناحیه می توانند برنده باشند وسازمان در انتخاب هریک از نواحی و اعلام برنده مناقصه مختار است .

۵-  برنده مناقصه جهت شروع عملیات اجرائی موظف به معرفی سرپرست کارگاه با حداقل مدرک تحصیلی کارشناس کشاورزی و اقامت در شهر شاهین شهربا تأیید کارفرما است .

۶- شرکت کنندگان باید اسناد مناقصه را فقط از واحد مالی سازمان سیما ،منظر و فضاي سبزشهری شهرداری شاهین شهر واقع در شاهین شهر خیابان دهخدا فرعی یک شرقی پلاک ۱۰۵  دریافت نمایند .

۷- متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ ۵/۴۵۰/۰۰۰شامل ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بهای اسناد مناقصه به اضافه مبلغ ۴۵۰/۰۰۰ریال مالیات ارزش افزوده به حساب درآمدی  شماره ۰۱۰۵۰۵۲۷۲۷۰۰۵ بنام شهرداری شاهین شهر نزد بانک ملی  شاهین شهر، به امور مالی سازمان مراجعه نمایند .(لازم به ذکر است مبلغی که بابت دریافت اسناد مناقصه پرداخت میگردد ، به هیچ وجه مسترد نخواهد گردید ) بدیهی است پیشنهاداتی که دارای فیش واریزی دریافت اسناد نباشند باز و قرائت نخواهد شد .

۸-  اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده پیمانکار با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضای مجاز تحویل خواهد شد .

۹-  شرکت کننده اعلام مي‌دارد كه در موقع شرکت در این مناقصه مشمول ممنوعيتهاي مقرر در اصل ۴۹ و ۱۴۱ قانون اساسي و قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲و ساير مقرراتي كه چنين محدوديتهائي را معين مي‌نمايد نيست.

۱۰-  پيشنهاد دهندگان بايدمعادل ۵% مبلغ اعتباراولیه را (مبلغ ۲/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ريال) (دو میلیاردوهفتصدو پنجاه میلیون ریال )بصورت وجه نقد بحساب ۰۱۰۵۰۵۲۹۲۹۰۰۷سپرده شهرداری شاهین شهرنزد بانك ملي شعبه مركزي شاهين شهر واريز يا معادل آن ضمانت نامه بانكي ضميمه (با اعتبار حداقل سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه) پيشنهاد خود نمايند. بديهي است چنانچه ضمانت نامه به غير از دو مورد ذكر شده باشد پاكت پيشنهاد قیمت به هيچ وجه قرائت نخواهد شد.

۱۱- سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است وبه پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی رسیده باشد یا مبهم ،مخدوش یا فاقد سپرده معتبر باشد ترتیب اثر نخواهد داد .

۱۲-  برنده مناقصه هنگام عقد قرارداد بایستی سپرده ای معادل ۱۰ درصد کل پیمان را به عنوان ضمانت نامه حسن انجام تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی (با اعتبار یکسال)یا واریز نقدی به حساب شماره ۰۱۰۵۰۵۲۹۲۹۰۰۷بنام  شهرداری شاهین شهر تسلیم کارفرما نموده ورسید دریافت نماید .

۱۳- كارفرما ميتواند ۲۵% مبلغ كل پيمان را با تائيد دستگاه نظارت به سقف پيمان اضافه يا از آن كسر نمايد.

۱۴- كليه كسورات قانوني ( مطابق قوانین شهرداری ) بعهده پيمانكار مي باشد .

۱۵-  کارفرما بجز موارد تعیین شده در قرارداد هیچگونه مسئولیتی در خصوص تأمین مصالح نخواهد داشت

۱۶-  سازمان در این پیمان هیچگونه تعهدی در قبال پیش پرداخت نخواهد داشت و پیمانکار می بایست توانایی مالی کافی جهت انجام موضوع مناقصه را داشته باشد

۱۷-  کلیه هزینه های درج آگهی از برنده مناقصه کسر خواهد گردید .

۱۸-  مدارک تحویل شده بجز ضمانت شرکت در مناقصه به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود .

۱۹-  در اين مناقصه، پيمانکار متعهد گرديد قبل از شروع کار جهت اخذ و رعايت دستور العمل هاي ايمني و حفاظتي و رعايت حقوق قانوني کارگران خود ، به اداره کل کار و امور اجتماعي مراجعه نمايد . همچنين پيمانکار موظف است از بکارگيري اتباع خارجي و افرادي که صلاحيت فني ندارند خودداري نموده و جهت ثبت نام و کسب اطلاعات لازم به اداره کار و امور اجتماعی مراجعه نمايد بديهي است جبران هرگونه خسارت در هر زمينه ناشي از عدم رعايت اينگونه دستور العمل ها به عهده و هزينه پيمانکار مي باشد.

۲۰-  پيمانكار موظف است كه پيش از شروع كار بیمه مسئولیت مدنی را به هزینه خود و به نام کارفرما بيمه نموده و بيمه نامه را به كارفرما تسليم نمايد. بیمه نامه        می بایست به گونه ای باشد که شامل مسئولیت کارفرما ، دستگاه نظارت،پیمانکار اصلی و پیمانکاران جزء باشد و در صورت وقوع حادثه و نداشتن اعتبار لازم بیمه نامه یا غیر معتبر بودن آن پیمانکار راسا موظف به پرداخت خسارتهای احتمالی در قالب سهم مسئولیت کارفرما ، دستگاه نظارت و پیمانکار می باشد .

۲۱-  پيمانکار موظف است پرسنل تحت پوشش خود را (اعم از کارگران رسمي، کارگران روز مزد و اشخاص ثالث) در خصوص حوادث ناشي از کار به هزينه خود بيمه حوادث نمايد. بديهي است در صورت بروز هرگونه حادثه براي هر يک از افراد فوق الذکر در رابطه با ديه، نقص عضو، غرامت و غيره مسئوليت پرداخت موارد فوق به عهده پيمانکار مي باشد و هيچگونه مسئوليتي (اعم از حقوقي و کيفري) متوجه کارفرما نمي باشد. بديهي است از اين بابت هيچ مبلغ اضافه اي به پيمانکار پرداخت نخواهد شد.

 ۲۲-  در این مناقصه پیمانکار متعهد گردید کلیه موارد موضوع بخشنامه شماره ۳۰۴۱۶- ۴۷۰- ۷۶۶ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۲۶استانداری اصفهان در ارتباط با طرح ایمن سازی پروژه های در حال اجرا را رعایت  نماید . بدیهی است جبران هرگونه خسارت ناشی از عدم اینگونه موارد بر عهده پیمانکار خواهد بود .

۲۳- شرایط حاکم بر قرارداد این مناقصه مطابق قوانین و مقررات آئین نامه مالی شهرداری ها می باشد.

۲۴- هریک از شرکت کنندگان که نسبت به مفهوم اسناد ومدارک مناقصه ابهامی داشته باشد باید حدأکثر تا پنج روز پس از خرید اسناد ومدارک مناقصه و قبل از روز تحویل پاکات  مراتب را کتباًبه کارفرما اطلاع داده وتقاضای توضیح کتبی نماید.

۲۵- هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف واضافه نمودن اسناد ومدارک مناقصه ونحوه تغییر وتسلیم آنها،کتباًاز سوی کارفرما اعلام وجزواسناد ومدارک( مناقصه وقراردادمربوطه) منظور خواهد شد .

۲۶- سازمان حق تغییر و اصلاح یا تجدید نظر در اسناد ومشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد واگر چنین موردی پیش آید و شرکت کنندگان قبل از ابلاغ مذکور پیشنهاد خود را تسلیم نموده باشند  حق دارند تقاضای استرداد پیشنهاد واصلاح آن را بنمایند.

۲۷- برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ سازمان به او ،با در دست داشتن سپرده تضمین انجام تعهدات معادل ۱۰% قیمت پیشنهادی خود ،نسبت به انعقاد قرارداد مبادرت نماید.در غیر اینصورت تضمین شرکت در مناقصه او  ،بدون هیچ تشریفات قضایی به نفع کارفرما ضبط می شود وحق هیچگونه اعتراضی ندارد .در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پیش بینی شده ،حاضر به انعقاد قرارداد نشود نفرات دوم وسوم به ترتیب به عنوان برند گان مناقصه اعلام می شوند وچنانچه آنها نیز با توجه به موارد یاد شده بالا ،حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده  شرکت  در مناقصه آنها هم به نفع کارفرماضبط خواهد شد

۲۸- پس از تعیین نفرات اول ، دوم وسوم مناقصه وعقد قرارداد با برنده ،سپرده شرکت در مناقصه نفرات بعدی ، بلا فاصله مسترد می شود .

۲۹-  پیمانکار موظف است ضمن مطالعه و ممهور نمودن کلیه صفحات پیوست شماره یک (شرح خدمات)و پیوست شماره ۲(پیوستHSE وآئین نامه ایمنی امور پیمانکاری) (که جزء اسناد لاینفک مناقصه میباشد)  و قرار دادن در پاكت (الف) شرکت در مناقصه ، نسبت به انجام کلیه مفاد آن اقدام نماید.

۳۱- پاكت (الف)می بایست محتوی موارد ذیل باشد :

 ۳۱-۱- شرایط مناقصه

 ۳۱-۲- پیوست شماره۱ پیشنویس قرارداد ( شامل مشخصات فنی و شرایط عمومی قرارداد)

 ۳۱-۳- پیوست شماره ۲(پیوستHSE  وآئین نامه امور ایمنی پیمانکاری)

۳۱-۴- فهرست مقادیرونقشه ها

۳۱-۵- برگ تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی

۳۱-۶- کپی برابر اصل اساسنامه وآگهی تغییرات در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی وتعهد آور .

۳۱-۷- نمونه امضای مجاز تعهد آور یا تعهدآورندگان که باید به تاًیید یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد .

۳۱-۸- ارائه گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی(HSE) و صلاحیت پیمانکاری از اداره کار و سازمان برنامه و بودجه (ساجار)

۳۱-۹- رزومه کاری( ارائه حداقل یک قرارداد نگهداری فضای سبز  با قیمت افزون برپنج میلیارد ریال الزامی است ودر غیر اینصورت پاکت ب شرکت کننده باز نخواهد شد)

۳۱-۱۰- فیش واریزی دریافت اسناد

۳۱-۱۱- ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی شرکت در مناقصه

۳۱-۱۲- لیست تجهیزات ،ادوات و ماشین آلات

که تمامی موارد فوق می بایست به تاًیید ومهروامضاء پیمانکاربرسد.

۳۲-  پاكت (ب) محتوي برگ پيشنهاد قيمت به همراه برگه آنالیز قیمت  پیمانکار ، برگه اعلام تعداد نیرو در ماههای مختلف سال و برگه آنالیز پراخت حقوق ومزایای یک نفر کارگر می باشد و بدیهی است در صورت عدم ارائه برگه های  آنالیز ویا اینکه آنالیز مربوطه فاقد وجاهت و  استانداردهای لازم ومغایر با برآورد اولیه وشرح خدمات قرارداد باشد نسبت به رد پیشنهاد اقدام خواهد شد.

۳۲-۱- رقم پیشنهاد قیمت باید برای کل کار وبه عدد وحروف بدون احتساب ارزش افزوده در برگ پیشنهاد قیمت  نوشته شود .برای تعیین برنده مناقصه ارقامی که به حروف نوشته شده ملاک عمل خواهد بود .

۳۳-  نفر دوم برنده مناقصه که در صورت عدم مراجعه نفر اول می توان قرارداد را به او ابلاغ نمود شخصی است که تفاوت بهای پیشنهادی او با نفر اول مناقصه بیش از ۵% مبلغ تضمین شرکت در مناقصه اختلاف نداشته باشد.

۳۴- داوطلب شركت در مناقصه بايد اسناد و مدارك خواسته شده را حداکثر تا پايان وقت اداري مورخ ۹۹/۰۲/۲۸بههمراه كليه صفحات اسناد مناقصه ممهور به مهر و امضاء مجاز رسانده ،و در دو پاكت ( الف وب ) طبق شرایط مناقصه در موعد مقرر به واحد حراست شهرداری مرکزی شاهین شهر تسليم نمايد. در روي پاكت فوق الذكر بايد موضوع مناقصه، نام و نشاني ، تلفن و فاکس و تاريخ تسليم اسناد مناقصه نوشته شود و در مهلت مقرر با اخذ رسيد حاوي ساعت و تاريخ وصول، تسليم گردد.

۳۵- پيشنهادات رسيده راس ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۲۹با حضور اعضاء كميسيون عالي معاملات شهرداری باز و قرائت خواهد شد

                                                                                                                                                                        

علی عرب چم چنگی

مدیر عامل سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهری

 شهرداری شاهین­ شهر

برچسب ها :   

عضویت در خبرنامه ما

اولین نفری باشید که از تخفیفات مطلع می شوید


سال «رونق تولید»گرامی باد