امروز : یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹       ساعت ۱۳:۵۲:۲۰
فضای سبز شاهین شهر
سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری شاهین شهر
modiriat
22nd ژانویه 2019
0
365

سازمان سیما ، منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر  بر اساس بندیک مصوبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۵ شورای سازمان در نظر دارد عملیات  اجرای لوله گذاری خط انتقال بلوار منتظری (میدان دفاع مقدس تا بلوار جمهوری) وهمچنین از میدان فرهنگ تا میدان انتهای خیابان فردوسی  را با اعتبار اولیه۲/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال(دو میلیارد ودویست وپنجاه میلیون  ریال ) به مدت یک ماه از محل ردیف  اعتباری ۵۵۰۱۴ طرح توسعه واصلاح شبکه آبرسانی فضای سبزسطح شهر ، بودجه  عمرانی مصوب  سال۱۳۹۷ ، بر اساس فهرست بها شبکه توزیع آب وخطوط انتقال آب سال ۱۳۹۷ طبق اسناد مندرج در اسناد آگهی و به شرح ذيل به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد:

جزئیات مورد مناقصه بشرح ذیل می باشد:

عملیات  اجرای لوله گذاری خط انتقال بلوار منتظری (میدان دفاع مقدس تا بلوار جمهوری) وهمچنین از میدان فرهنگ تا میدان انتهای خیابان فردوسی بر اساس فهرست بها شبکه توزیع آب وخطوط انتقال آب سال ۱۳۹۷ و مطابق با استانداردها و نشریات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت کامل مفاد این مناقصه  وفق شرایط عمومی پيمان  و بشرح دستور کار و  آلبوم نقشه های ارائه شده است .

الف : تهیه کلیه لوازم و قطعات مورد نیاز به عهده کارفرما می باشد.

ب : عملیات حفاری تا عمق دو متر بر حسب دستور دستگاه نظارت.

ج : ریختن خاک سرندی به ضخامت ۳۰ سانتی متر روی لوله ها و ریگلاژ کف ترانشه ها و خاکریزی زیر لوله ها با خاک سرندی و پرکردن فضای کانال با خاکهای حاصل از گودبرداری طبق دستور دستگاه نظارت.

د : برش و تخریب آسفالت.

ه  : نصب کلیه شیر فلکه ها و انشعابات و احداث حوضچه های برداشت و منهولها.

و : جمع آوری و بارگیری و حمل نخاله ها و خاکهای اضافی به خارج از شهر.

ز : مدت اجرای عملیات یک ماه شمسی  می باشد. و این مدت با نظر کارفرما قابل تمدید است.

ح : نصب اتصالات و انشعابات پس از تثبیت لوله های اصلی.

ط : در محل عبور لوله  پیمانکار موظف است  در پایان کار روزانه دهانه  لوله ها را با وسایل مناسب مسدود نماید .

ی : لوله ها و تجهیزات در محل مناسب در کارگاه نگهداری و نیز پس از پایان کار  روزانه اتصالات و تجهیزات جمع آوری گردد.

ک : دستگاه نظارت براین پروژه مسئول  واحد آبیاری وآبرسانی سازمان می باشد .

ل :  سازمان طبق برآورد هزینه بارگیری، حمل نخاله ها و ضایعات را تا فاصله ۵۰۰ متر متقبل می شود و در قبال پرداخت هزینه های حمل نخاله و مواد زاید بیشتر از ۵۰۰ متر تعهدی ندارد و پیمانکار می بایست در ارائه پیشنهاد قیمت خود هزینه های مربوطه را منظور نماید.

م :  پر سازی ترانشه های حفاری شده در آسفالت می بایست با مصالح مورد تأیید معاونت عمران شهرداری صورت گیرد ، سازمان هیچگونه هزینه ای در قبال آن پرداخت نخواهد کرد.

ن : تخلیه مصالح مورد نیاز جهت پرسازی ترانشه های حفاری شده در آسفالت بعهده کارفرما می باشد که در محل تخلیه می گردد.

ص : مبلغ آیتم های ستاره دار به شرح برآورد محاسبه واعمال می شود لذا  پیمانکار بایستی برای  جبران هزینه های خود پیش بینی لازم را در ضریب پیشنهادی در نظر بگیرد .

شرایط مناقصه

  • شرکت کنندگان در مناقصه بایستی دارای توان اجرائی با مجربترین کارگران و مناسب با رتبه حداقل ۵ از سازمان برنامه و بودجه رشته آب و یا تائیدیه دفتر فنی استانداری باشند. بدیهی است در غیر این صورت کمیسیون نسبت به رد پیشنهادات اقدام خواهد نمود.

۲- برنده مناقصه موظف است نسبت به ارائه برنامه زمانی کلی که در آن زمانبندی کل کارهای مورد پیمان بر حسب ماه منعکس گشته وبرنامه تفضیلی که زمانبندی فعالیتهای مختلف کارهای موضوع پیمان به  تفضیل ودر چارچوب برنامه زمانی کلی درآمده که مدت آن در شرایط خصوصی این پیمان درج گردیده است اقدام نماید . 

۳- برنده مناقصه جهت شروع عملیات اجرائی موظف به معرفی پرسنل دفتر فنی ( نقشه بردار و سرپرست کارگاه) در حد حداقل تکنسین میباشد

۴- شرکت کنندگان باید اسناد مناقصه را فقط از واحد مالی سازمان سیما ، منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر  واقع در شاهین شهر خیابان دهخدا  فرعی ۱ شرقی  پلاک ۱۰۵دریافت نمایند .

۵-متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش واریزی بانکی به مبلغ ۲/۱۸۰/۰۰۰ریال شامل ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال بهای اسناد مناقصه به اضافه مبلغ ۱۸۰/۰۰۰ ریال مالیات برارزش افزوده به حساب سپرده شماره  ۰۱۰۸۷۹۸۱۶۴۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه مرکزی بنام سازمان  سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر به امور مالی مراجعه نمایند .(لازم به ذکر است مبلغی که بابت دریافت اسناد مناقصه پرداخت میگردد ، به هیچ وجه مسترد نخواهد گردید ) بدیهی است پیشنهاداتی که دارای فیش بانکی واریزی دریافت اسناد نباشند باز و قرائت نخواهد شد .

۶- اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده پیمانکار با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضای مجاز تحویل خواهد شد .

۷- شرکت کننده اعلام مي‌دارد كه در موقع شرکت در این مناقصه مشمول ممنوعيتهاي مقرر در اصل ۴۹ و ۱۴۱ قانون اساسي و قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ و ساير مقرراتي كه چنين محدوديتهائي را معين مي‌نمايد نيست.

۸- پيشنهاد دهندگان بايدمعادل ۵% مبلغ اعتباراولیه را به مبلغ ۱۱۲/۵۰۰/۰۰۰ريال بصورت وجه نقد بحساب سپرده ۰۱۰۸۷۹۸۱۵۷۰۰۳ بنام سازمان سیما ، منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین شهرنزد بانك ملي شعبه مركزي شاهين شهر واريز يا معادل آن ضمانت نامه بانكي (با اعتبار حداقل سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه) ضميمه پيشنهاد خود نمايند. بديهي است چنانچه ضمانت نامه به غير از دو مورد ذكر شده باشد پاكت پيشنهاد به هيچ وجه قرائت نخواهد شد.

۹-سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است وبه پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی رسیده باشد یا مبهم ،مخدوش یا فاقد سپرده معتبر باشد ترتیب اثر نخواهد داد .

۱۰-برنده مناقصه هنگام عقد قرارداد بایستی سپرده ای معادل ۱۰ درصد کل پیمان را به عنوان ضمانت نامه حسن انجام تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی (با اعتبار حداقل سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه) یا واریز نقدی به حساب سپرده ۰۱۰۸۷۹۸۱۵۷۰۰۳ سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر نزد بانک ملی شعبه مرکزی شاهین شهر تسلیم کارفرما نموده ورسید دریافت نماید .

۱۱- چنانچه برندگان اول تا سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد .

۱۲-كارفرما ميتواند ۲۵% مبلغ كل پيمان را با تائيد دستگاه نظارت به سقف پيمان اضافه يا از آن كسر نمايد. بدیهی است در صورت ابلاغ ۲۵% افزایش مقادیر کار ، تجهیز کارگاه به آن تعلق نمی گیرد .

۱۳-كليه كسورات قانوني بعهده پيمانكار مي باشد .

۱۴- هیچگونه تعدیل و ما به التفاوت مصالح به پیمان این مناقصه تعلق نمی گیرد .

۱۵- سازمان در این پیمان هیچگونه تعهدی در قبال پیش پرداخت نخواهد داشت .

۱۶- رعايت نكات ايمني و راهنمايي و رانندگي و موارد مشروحه در پیوست HSE  به عهده پيمانكار مي باشد و سازمان هيچ گونه مسؤوليتي در اين قبال ندارد .

۱۷- کلیه هزینه های درج آگهی از برنده مناقصه کسر خواهد گردید .

۱۸- مدارک تحویل شده بجز ضمانت شرکت در مناقصه به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود .

۱۹- پیمانکار موظف است ضمن مطالعه و ممهور نمودن کلیه صفحات پیوست شماره یک (پیوست دستورالعمل ایمنی پیمانکاران ودستورالعمل  HSE ) (که جزء اسناد لاینفک مناقصه میباشد )  و قرار دادن در پاكت (الف) شرکت در مناقصه  ، نسبت به انجام کلیه مفاد آن اقدام نماید.

۲۰- پیمانکار موظف است که پیش از شروع کار بیمه مسئولیت مدنی پروژه را به هزینه خود و به نام کارفرما بیمه نماید . بیمه نامه میبایست به گونه ای باشد که شامل مسئولیت کارفرما ، دستگاه نظارت ، پیمانکار اصلی و پیمانکاران جزء باشد و در صورت وقوع حوادث و نداشتن اعتبار لازم بیمه نامه یا غیر معتبر بودن آن پیمانکار رأسا موظف به پرداخت خسارت های احتمالی پروژه در قالب سهم مسئولیت کارفرما ، دستگاه نظارت و پیمانکار میباشد .

۲۱- پیمانکار موظف به ارائه صورت وضعیت ها به صورت کاغذی و با نرم افزار ” تدکار ” می باشد

۲۲-  پیمانکار متعهد گردید قبل از شروع کار جهت اخذ و رعایت دستور العمل های ایمنی و حفاظتی و رعایت حقوق قانونی کارگران خود به اداره کل کار و امور اجتماعی مراجعه نمایند ، همچنین موظف است از بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار و افراد فاقد مهارت و افرادی که صلاحیت فنی ندارند خودداری نموده و جهت ثبت نام و کسب اطلاعات لازم به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مراجعه نمایند بدیهی است جبران هرگونه خسارت در هر زمینه ناشی از عدم رعایت اینگونه دستور العمل ها به عهده و هزینه پیمانکار میباشد .

۲۳-در این مناقصه پیمانکار متعهد گردید کلیه موارد موضوع بخشنامه شماره ۳۰۴۱۶- ۴۷۰- ۷۶۶ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۲۶ استانداری اصفهان در ارتباط با طرح ایمن سازی پروژه های در حال اجرا را رعایت  نماید . بدیهی است جبران هرگونه خسارت ناشی از عدم اینگونه موارد بر عهده پیمانکار خواهد بود .

۲۴- پیمانکار موظف است پرسنل تحت پوشش خود را اعم از کارگران رسمی ، کارگران روز مزد و اشخاص ثالث را در خصوص حوادث ناشی از کار به هزینه خود بیمه حوادث نماید بدیهی است در صورت بروز هرگونه حادثه برای هر یک از کارکنان پیمانکار و اشخاص ثالث  در رابطه با دیه ، نقص عضو ، غرامت و غیره مسئولیت پرداخت موارد فوق بر عهده پیمانکار میباشد و هیچگونه مسئولیتی اعم از حقوقی و کیفری متوجه کارفرما نمی باشد . بدیهی است از این بابت هیچ مبلغ اضافه ای به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

۲۵-ارزش افزوده در صورت ارائه گواهینامه معتبر ثبت نام از اداره دارائی برابر مقررات قابل پرداخت خواهد بود .

۲۶- ساير موارد ذكر نشده برابر با شرايط عمومي و قانون و آئین نامه های شهرداري و ساير قوانين مرتبط خواهد بود.

۲۷- پيشنهاد دهندگان بايستي پيشنهادات خود را تا آخر وقت اداري روزچهارشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۱۷در دو پاكت الف و ب تحويل دبيرخانه  حراست شهرداری نموده و رسيد دريافت دارند. پاكت (الف)محتوي برگ شرايط مناقصه امضاء و مهر شده توسط شرکت کننده ، یک نسخه از پیش نویس قرارداد امضاء و مهر شده توسط شرکت کننده و فیش واریزی دریافت اسناد و فیش واریزی سپرده  شرکت در مناقصه ،برآورد ، رزومه کاری ،گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری ، رتبه بندی  و آخرین تغییرات شرکت که تماما ً، تاًیید ومهروامضاءشده باشد  و پاكت (ب) فقط محتوي برگ پيشنهاد قيمت خواهد بود.

۲۸-پيشنهادات رسيده راس ساعت ۱۵روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۱۷ با حضور اعضاء كميسيون عالي معاملات سازمان باز و قرائت خواهد شد.

                                                                                                                                          علی عرب چم چنگی

                                                                                                          مدیر عامل سازمان سیما ، منظر وفضای سبز شهری

                                                                                                                                        شهرداری شاهین شهر

 

برچسب ها :   

عضویت در خبرنامه ما

اولین نفری باشید که از تخفیفات مطلع می شوید


سال «رونق تولید»گرامی باد